CAP:re:turn to the future

ЕК предлага по-качествено биологично производство

25.03.14 | Новини

Европейската комисия публикува ново предложение за нов регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Споделените от потребителите и производителите притеснения са залегнали в основата на това ново предложение, чиято цел е да се отстранят недостатъците в действащата система. През последните десет години пазарът на ЕС за биологични продукти е нараснал четирикратно, което налага съответното актуализиране и приспособяване на правилата, така че секторът да може да продължи да се развива и да се справя с предизвикателствата в бъдеще.

Дачиан Чолош, комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони, заяви днес: „Бъдещето на сектора на биологичното производство в ЕС зависи от качеството и реалните биологични характеристики на продуктите, продавани с логото на Европейския съюз за биологично производство. Комисията се стреми да насърчи и подобри биологичното производство в ЕС, като увеличи доверието на потребителите в биологичните продукти и премахне пречките пред развитието на биологичното земеделие. Този пакет от документи е в услуга както на потребителите, така и на земеделските стопани. За потребителите ще има повече гаранции за качеството на биологичните храни, произвеждани и продавани в ЕС, а земеделските стопани, производителите и търговците на дребно ще имат достъп до по-голям пазар както в ЕС, така и извън него.“

Предложението има три основни цели: да се запази доверието на потребителите, да се запази доверието на производителите и да се улеснят земеделските стопани, когато решат да започнат да произвеждат биологични продукти. Стремежът е биологичното земеделие да не се отдалечава от принципите и целите си, така че да бъдат посрещнати нуждите на обществеността по отношение на опазването на околната среда и качеството. Конкретните предложения на Комисията са следните:

За да помогне на земеделските стопани, производителите и търговците на дребно на биологични продукти да се приспособят към предложените промени в политиката в тази област и да се изправят пред бъдещите предизвикателства, Комисията също така одобри план за действие за бъдещето на биологичното производство в Европа. В плана се предвижда земеделските стопани да бъдат по-добре информирани за развитието на селските райони и за инициативите по селскостопанската политика на ЕС, с които се насърчава биологичното земеделие; да се укрепи връзката между проектите на ЕС в областта на научноизследователската дейност и иновациите, от една страна, и биологичното производство, от друга, и да се насърчи предлагането на биологични храни — например в училищата.